2011 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRİ NİN BEYANI

  • 22.03.2012

 

Geliri Sadece (Gelir V.Kanunu 70.Maddede sayılan ) Kira Gelirinden ibaret olanlardan;

1-Bir takvim yılı içinde elde ettiği Mesken kira geliri, istisna tutarı 2011 yılı için 2.800,00 Türk Lirasını aşanlar,

2-İşyeri kira geliri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırı 2011 yılı için 23.000,00 Türk Lirasını aşanlar,(Beyanname verme sınırı 2011 yılı için 23.000,00 Türk Lirasını aşılıp aşılmadığı tespiti sırasında, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile mesken kira gelirinin gelir vergisi istisna edilen 2011 yılı için 2.800,00 Türk Lirası tutarını aşan kısmı toplanarak beyan sınırını aşıp aşmadığına bakılacaktır.)

3-Bir takvim yılı içinde kesinti ve istisna uygulanmayan işyeri kira geliri beyanname verme sınırı 2011 yılı için 1.170,00 Türk Lirasını aşanlar, (Basit usul vergi mükellefine kiraya verilmiş olan işyerlerinde Gelir vergisi Kesintisi yapılmamaktadır. 2011 yılında 1.170,00 Türk Lirası istisna olmayıp beyanname verme sınırıdır, bu tutarın  altında olan kira geliri için beyanname verilme zorunluğu yoktur, 1.170,00 Türk Lirasını aşan durumda  kira gelirinin tamamı beyan edilecektir.

Bu üç durumda kira geliri elde edenler Yıllık Gayrimenkul Gelir Vergisi beyannamesi verecekler. 

Kira gelirinin elde edilmesi:

Kira geliri tahsili nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gereklidir.

Kira gelirigeçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira tutarı, tahsil edilen yılın geliri sayılır. Örnek 2008, 2009 ve 2010 yılı kira geliri 2011 yılında tahsil edilmişse 2011 yılı geliri olarak kabul edilcektir.

Kira geliri gelecek yıllara ait olup Örneğin 2011, 2012 ve 2013 yılları kira gelirleri toplu olarak 2011 yılında tahsil edilirse, Her yıla ait kira geliri ilgili yılda beyan edilecektir.

Döviz cinsinden kiralamada tahsilatın yapıldığı  tarihte T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru  esas alınarak hasılat tespit edilir.

Kira bedeli ayni olarak alınması durumunda, Vergi usul Kanunu göre emsal bedel ile tespit edilir.

Kira Tahsilatının ve Ödemelerin  Belgelendirilmesi:

Konutlarda her bir konut için 500 TL. ve üzeri kira geliri elde edenler ve İşyerlerinin kiralanmasında miktar sınırlaması olmadan 01.08.2008 tarihinden itibaren banka ve benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymamanın cezası  VUK.355.maddesinin o yıl için belirlenmiş özel usulsüzlük cezasından az olmamak üzere her bir işlem için işleme konu tutarın % 5 i kadardır.

EMSAL KİRA BEDELİ:

Kira bedelinin olmaması veya düşük olması durumunda Emsal Kira bedeli esas alınır.Bina ve arazilerde emsal kira bedeli yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedeli veya Emlak vergisi değerinin % 5 ‘idir.

Çocuklara, anne babaya veya kardeşlerin ikametine ayrılmış binalar herbirine birden fazla konut ayrılmışsa yalnız birine emsal kira bedeli uygulanmayacaktır.

İSTİSNA :

Mesken kira gelirinde 2011 yılı için 2.800,00 TL.istisna olduğundan bu tarın altında kira geliri için MÜKELLEFİYET AÇTIRMAYACAĞI GİBİ BEYANNAMEDE VERMEYECEKTİR.

Mesken ve işyeri kira geliri birlikte beyan edilmesi:

Mesken kira gelirinin İstisna tutarı olan 2.800,00 TL.sını aşan tutarı ile vergi kesintisi yapılan işyeri kira gelirinin brüt tutarı (Vergi kesintisi öncesi tutar) 2011 için 23.000,00 TL.sını aşıyorsa  Her iki kiranın tamamı beyan edilip sadece Meken kira geliri istisnası düşülecektir.

Binanın hsseli olması halinde her hisse için istisna ayrı ayrı 2.800,00 TL.olarak uygulanır.

Kira geliri ticari, zirai veya Serbest Meslek Kazancı ile beyan edilmesi zorunda olanların içi 2.800,00 TL.istisna uygulanamayacaktır.

İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER:

Gelirin sağlanması ve idamesi için yapılan giderlerin düşülmesinde 2 Usul uygulanır. Bu iki usulden sadece biri seçilebilir.

1-Götürü gider usulü :

Kira geliri elde edenler kira gelirinin % 25 ini götürü gider olarak düşebilir.Ancak  götürü gideri seçenler ayrıca gerçek yapılan giderleri indiremezler ve bu usülü seçenler iki yıl geçmedikçe bu usülden dönemezler.

2-Gerçek gider usulü:

Gelir vergisi Kanunu 74. Maddesi hükmüne göre safi  gelirin tespitinde  istisna edilen 2011 için 2800,00 TL. gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayri safi hasılattan aşağıdaki giderler indirilir.; Gerçek gider usulünü şeçenler istedikleri dönemde götürü gider usulüne dönebilirler.

2.1- Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

2.2-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri

2.3-Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri,

2.4-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri (KREDİ ALAN KİŞİ İLE KİRAYA VEREN KİŞİ AYNI OLACAK) ile konut olarak kiraya verilen ve bir adet gayrimenkulün, iktisap yılından  itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i ,

(iktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır, indirilemeyen kısım zarar olarak dikkate alınmaz.

2.5-Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen emlak, çevre temizlik vb.vergiler,resim,harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları,

2.6-Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar,

2.7-Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri,(maliyete eklenmesi gerekenler hariç)

2.8-Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri,

2.9-Kiraladıkları  mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

2.10-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli,

2.11-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya yargı kararına istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

 

 ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ:

Önceden hazırlanmış kira beyanname sistemine Gelir idaresi Başkanlığı’nın İnternet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden girilmektedir. Sisteme vergi dairelerinden alınacak şifre ile girilebildiği gibi, şifre almadan  Nüfus bilgilerinin girilmesiyle de beyannameye ulaşılmakta ve gayrimenkul bilgileri eklenerek veya hazır beyanname düzeltilerek beyanname sistem üzerinden gönder tuşuna basılarak verilebilmektedir. Bu sistemde Beyanname verildikten  sonra internet ortamında beyanname düzeltme yapılamamaktadır. Yanlış beyanname verildiği anlaşıldığında gerekli düzeltme için vergi dairesine başvurmak gerekmektedir.

Beyanname vermeden önce Belediyelere bildirilmiş olan 2011 yılı emlak vergi değerlerinin öğrenilmesi gereklidir.Beyannamede sorulan bölümde belirtilmesi zorunluluğu vardır.

BEYANNAME VERME ZAMANI VE YERİ   :

2011 yılı için Düzenlenecek beyannamelerin  Mart ayının 1.GÜNÜNDEN 25.günü AKŞAMINA KADAR  pazara denk geldiği için 26.Mart 2012 günü sonuna kadar Kişilerin ikametgahlarının bulunduğu vergi dairelerine göndermeleri gerekmektedir.

VERGİ KESİNTİSİ:

Gayrimenkul sermaye gelirini konu mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94.Mad. sayılan kişi ve kuruluşlar kira ödemeleri Brüt üzerinden %20 gelir vergisi kesintisi  yapmak zorundadırlar.(Gelecek aylar yıllar içinde yapılmış olan kira ödemelerindede aynı oran üzerinden kesinti yapılacaktır)

KİRACI OLAN BASİT USUL VERGİ MÜKELLEFİ İSE ÖDEMELERDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR.

Kiraya verilen gayrimenkulün hem mesken hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise  kiralanan yerin tamamından vergi kesintisi yapılacaktır.

ZARAR DOĞMASI HALİ:

Gayrimenkul gelirinin hesabında giderlerin fazla olması ile doğan zararları,beş yıl geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira gelirlerinden gider olarak düşülür. ANCAK İKİ İSTİSNA VARDIR

1-Sahibi oldukları knutları kiraya verenlerden kira ile oyturdukları konut veya lojmanların kira bedelleri indirim yapılması ile zarar doğması halinde, bu zarar gelecek yıllarda elde edilen gelirden düşülemez.

2-Konut olarak kiraya verilen ve bir adet gayrimenkule ait gelirden indirim konusu yapılan iktisap bedelinin %5’İ ORANINDAKİ İNDİRİLEMEYEN KISMI GİDER FAZLALIĞI OLARAK DİKKATE ALINAMAYACAKTIR.

BELİRLİ TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK GELİRLER:

Gelir V.Kanunu’nun 86.mad.gelirin belli düzeyi aşması halinde gelirin toplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Örnek :

Serbest meslek kazancı         : 15.000,00TL.

Mesken kira geliri          :    3.000,00TL

İşyeri kira Geliri             : 10.000.00TL.

Serbest meslek kazancı 15.000 TL.her halükarda beyan edilecektir.

Mesken Kira geliri Ticari veya mesleki kazançla birlikte bildirileceğinden 2.800 TL.istisna düşülememkte (%25 götürü gider yada gerçek gider düşülür). Mesken kira geliri ve Gelir vergisi kesintisi yapılan kira geliri ile serbest meslek geliri genel toplamı olan 28.000 TL. 23.000 TL.sınırını aşmış olduğundan mesken kira geliri , işyeri kira  geliri ve serbest meslek geliri tamamıyla beyan edilecektir.

VERGİNİN ÖDENMESİ:

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ayı sonuna kadar ve Temmuz ayı sonuna kadar iki taksitte Ödenir.

ÖDEME YERİ:

Bağlı bulunan vergi dairesine,

Bağlı olunan vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları  dışındaki vergi dairelerine,

Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.

KİRA GELİRİ ELDE EDİLDİĞİ HALDE BEYANNAME VERİLMEMESİ VE EKSİK BEYAN EDİLMESİ:

Meskenlerden elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2011 yılı için 2.800 TL. istisnadan yararlanılamaz.( Vergi dairesince  tespiti yapılmadan pişmanlıkla beyanname verilmesi halinde istisna tutarı düşülür) bu durumda gecikmeden dolayı pişmanlık zammı ve birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilir.

Kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir.Takdir edilen gelir üzerinden gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır.Ayrıca geciken her ay için gecikme faizi talep edilir.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Burası Düzce Gazetesi (www.burasiduzce.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.